دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

نرخ بهره ترکیبی

Combined interest rate

نرخ بهره ترکیبی یا Combined interest rate مقدار بهره ای است که به اصل پول و بهره بدست آمده در دوره های قبل تعلق می گیرد. به مقدار نهایی پول بدست آمده، بهره رو بهره گفته می شود.