دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

کنترل ترمز پیچ

CBC | Cornering Brake Control

سیستم کنترل ترمز در پیچ ها یا CBC، سيستمي كه همراه ESP كار ميكند و در بسياري از اتومبيل ها مورد استفاده است و جزو سيستم هاي ايمني فعال محسوب مي شود. وظيفه CBC حفظ پايداري اتومبيل در هنگام ترمز در پيچ است. چون در پيچ سرعت چرخ هاي داخل و خارج پيچ با هم متفاوت هستند پس بايد فشار ترمز اين چرخ ها هم تفاوت داشته باشد. CBC توسط سنسورهاي خود سرعت هر چرخ را حساب كرده و ميزان فشار ترمز را روي هر چرخ مشخص مي كند.