برند سایت در برندینگ

برند سایت یکی از بخش های اصلی برندینگ در ساخت هویت مفهومی سایت است. برندینگ سایت یا برندسازی سایت فرآیندی است که در طی آن به جایگاه سایت یا اعتبار سایت توسط مشتریان و سایر مخاطبان افزوده می‌گردد.