برند شخص در برندینگ

برندسازی شخص یا برندینگ شخص فرآیندی است که برای ایجاد آگاهی و افزایش اعتماد مشتریان استفاده می­شود. هدف اصلی از برندسازی یک شخص ایجاد ذهنیت و چشم انداز نسبت به تجارت خود در مشتریان است تا جایی که رفع نیازهای خود را در گرو مراجعه به شخص بدانند.