دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

پروژه های ناسازگار

Exclusive projects

در واقع به پروژه هایی گویند که به هم وابسته نیستند،که در این صورت از روش ها و تکنیک های اقتصاد مهندسی برای ارزیابی آنها استفاده می شود.