دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

قرارداد قرضه

Loan agreement

انتشار اوراق قرضه در قالب موافقت نامه خاصی صورت می گیرد که قرار داد قرضه نامیده می شود و ویژگی های انتشار اوراق قرضه را تشریح می کند.

1- قرارداد قرضه توافق نامه ای بین فروشنده اوراق. خریدار اوراق و نفر سومی به نام امین است.
2-معمولا دایره امانی یک بانک تجاری، نقش امین را ایفا میکند.