دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

سهام

stock

سهام عبارت است از سندی قابل معامله که شرکت منتشر کننده به خریدار می فروشد که در این سند تعداد سهام و ارزش اسمی هر سهم مشخص شده و حاصل ضرب آنها، مبلغ بدهی شرکت منتشر کننده سهام به خریداران محسوب می شود.

1- سهام دارای تاریخ سر رسید نیست و دائمی است.
2- ارزش آینده سهام در بازار تعیین می شود.
3- هر سال، سود حاصل از فعالیت های تولیدی و صنعتی و یا مالی توسط شرکت منتشر کننده سهام محاسبه و بر اساس آن، سود سهام به سهام داران پرداخت می شود.