دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

دیجی گالری – آرامگاه حافظیه فارس | Tomb of Hafez Fars

دیجی گالری – آرامگاه حافظیه فارس | Tomb of Hafez Fars

حافظیه یا آرامگاه حافظ نام مجموعه ای آرامگاهی در شمال شهر شیراز و در جنوب دروازه ی قرآن است که آرامگاه حافظ شیرازی را در خود جای‌ داده است. مساحت حافظیه 2 هکتار بوده و از 2 صحن شمالی و جنوبی تشکیل یافته است و این صحن ها توسط تالاری از یکدیگر جدا شده اند. این مجموعه 4 در ورودی – خروجی دارد که درب اصلی در سمت جنوب آن، دو در در سمت غرب و یک در در سمت شمال شرق مجموعه قرار گرفته است.
تالار حافظیه که از آثار دوره ی زندیان است، 56 متر طول و 8 متر عرض دارد و از 20 ستون سنگی، هر کدام به ارتفاع 5 متر تشکیل شده است. این تالار پیش تر شامل 4 ستون و 4 اتاق بوده است که بعدها اتاق ها از محدوده ی آن حذف شده اند. در سمت شرق و غرب تالار 2 اتاق که یکی متعلق به سازمان میراث فرهنگی و دیگری مربوط به دفتر آرامگاه وجود دارد. شیوه ی معماری این تالار متأثر از معماری دوره های هخامنشیان و زندیان است.
 

Main sources of news : wikipedia (Tomb of Hafez Fars)