دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

تحلیل حساسیت

sensitivity analysis

بطور خلاصه می توان گفت تحلیل حساسیت عبارت است از تکرار محاسبات در یک فرآیند مالی با تغییر پارامتر های اصلی و مقایسه نتایج بدست آمده از اطلاعات اولیه.