دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

اوراق قرضه

Bond

ورقه سندی قابل معامله که معرف مبلغی وام با بهره معین است و تمامی یا اجزای آن در موعد یا مواعد مقرر قابل استرداد است.