دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

انواع اوراق بهادار

Types of securities

دارایی های مالی انواع اوراق بهادارند که بر اساس آن ارزش یک شرکت محاسبه می شود و شامل اوراق قرضه و سهام هستند.