دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

استقامت عضلانی

Muscular endurance

استقامت عضلانی برای اجرا بهتر بسیاری از مهارتهای ورزشی ضرورت دارد.به همین دلیل یکی از عوامل آمادگی جسمانی به شمار می آید. استقامت عضلانی، توانایی یک عضله یا گروهی از عضلات برای انجام تعدادی حرکات یکنواخت و یا انقباض نسبتا طولانی است. قابلیت مذکور، معمولا با شمارش تکرار (مانند دراز و نشست) یا مدت انقباض (کشش بارفیکس در زنان) در حرکتی خاص مورد ارزیابی قرار می گیرد. استقامت عضلانی تا حد زیادی به قدرت و قابلیت هوازی مربوط می شود. به عبارت دیگر، استقامت عضلانی، توانایی انقباض یک عضله یا گروهی عضله بطور مداوم و پایدار بودن ایجاد خستگی مفرط است.